תנאי שימוש

אתר ו/או יישומון Rollink Smart Travel הנוכחיים ("היישומון") מופעלים ומנוהלים על ידי Travel Smart Ltd. ("החברה").
כל כניסה ליישומון או שימוש בו או בשירותים שהוא מספק כפופים לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות ולמדיניות הקוקיז הנוכחיים (יחד "התנאים המלאים"). בכניסה ליישומון או בשימוש בו או בשירותים המסופקים, הינכם מצהירים כי קראתם והבנתם את התנאים המלאים, כי הינכם מקבלים אותם ומסכימים לציית להם. במידה ואינכם מקבלים את התנאים המלאים ומסכימים להם, הינכם מנועים בזאת מכניסה ליישומון או משימוש בו או באיזה מהשירותים המסופקים בו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את תנאי השימוש, את מדיניות הפרטיות ו/או את מדיניות הקוקיז . כל שינוי שכזה יחול עליכם במלואו בלא הודעה מוקדמת. אתם נושאים באחריות לבחון את התנאים מעת לעת על מנת לקבוע האם בוצעו עדכונים כלשהם. במידה ואינכם מסכימים לתנאים המעודכנים, ביכולתכם להימנע משימוש ביישומון.

רישיון שימוש מוגבל
החברה מעניקה לכם רישיון מוגבל, בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי לכניסה ליישומון ולשימוש בו ובשירותיו בכפוף לציות לתנאים המלאים. רישיון זה הינו אישי ואינו מעניק לכם היתר להיכנס ליישומון או להשתמש בו למטרה מסחרית.
החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ובלא הודעה מוקדמת:
לשנות את תנאי רישיון השימוש המוגבל, להגבילו או לבטלו;
לשנות או להגביל את השירותים המסופקים על ידי היישומון.
החברה מחזיקה במלוא הקניין הבלעדי בכל זכויות הקניין הרוחני ביישומון, בתוכנו, במידע נלווה, כולם או מקצתם, לרבות בין היתר סימנים מסחריים, שמות מותג, סמלילים, תמונות, צבעים, עיצובים, נתונים, קומפילציות נתונים, טקסט, טכניקות, אלגוריתמים, תהליכים וקוד. לפיכך, הינכם מנועים מהעתקה, מהפצה, משידור, מהצגה, מביצוע, מרישוי, משינוי או מיצירת עבודות נגזרות מכל תוכן או מידע ביישומון, אלא אם הותרו ברישיון השימוש המוגבל לכניסה ליישומון ולשימוש בו תוך ציות לתנאים המלאים.
אינכם מורשים לשנות את היישומון או את הקוד שלו בכל אופן שהוא. אינכם מורשים לעקוף או להונות פונקציות טכנולוגיות של היישומון, לרבות בין היתר לקביעת מיקום משתמש ולניטור קילומטראז'.
כל אגרות ועלויות הטלפון הנייד והחיבור לאינטרנט שתצברו כדי להיכנס ליישומון או להשתמש בו, לרבות בין היתר תוכנית טלפון או אינטרנט, נדידת נתונים, אגרות ועלויות SMS/MMS, יישארו באחריותכם הבלעדית.

חשבון אישי
על מנת להשתמש ביישומון תיצרו חשבון אישי בהכנסת פרטי הקשר האישיים שלכם ובבחירת שם משתמש וסיסמה.
הינכם מסכימים בזאת לספק מידע נכון ומלא ולעדכן מידע זה מיד במקרה של שינוי.
אל לכם לגלות את שם המשתמש או את הסיסמה שלכם לכל אדם שהוא או להתיר לכל אדם אחר שהוא מלבדכם להיכנס לחשבונכם ולהשתמש בו. אנא יידעו מיד את שירות הלקוחות באשר לכל שימוש לא מורשה בחשבונכם. אתם אחראיים לבטיחות חשבונכם האישי והחברה לא תישא בחבות לכל אובדן או נזק שינבעו מהשימוש בחשבונכם על ידכם או על ידי כל אדם אחר.
אתם מורשים ליצור רק חשבון אישי אחד לכל משתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להתיר למשתמש לפתוח חשבון או להגביל את השימושים אליהם יכול משתמש להיכנס מכל סיבה שהיא.
השימוש ביישומון ובשירותיו מוגבל למשתמשים בני 18 ומעלה.
היישומון עשוי להתיר לכם להיכנס דרך אתרי צד שלישי כגון פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם או סנאפצ'ט. אתם נושאים באחריות לקריאת תנאי השימוש של אתרי הצד השלישי, לרבות מדיניות הפרטיות ומדיניות הקוקיז שלהם. בכניסה דרך אתרים אלה, אתם מסכימים לתנאי השימוש שלכם ומבינים ומסכימים שהחברה עשויה לקבל גישה ולהשתמש במידע המאוחסן באתרים אלה בהתאם למדיניות הפרטיות ולמדיניות הקוקיז .
ייתכן ותוכלו לבצע תשלומים מקוונים דרך חשבונכם האישי. כל תשלום שכזה יאובטח ואף אחד מפרטי חשבון הבנק או כרטיס האשראי/החיוב שלכם לא יישמר.

תוכן משתמש
ייתכן ותורשו להעלות לחשבונכם האישי תוכן כגון תמונות או סרטונים. אתם נושאים באחריות לוודא שכל התוכן שתעלו הינו חוקי ולא מפר זכויות צד שלישי כלשהן, לרבות בין היתר זכויות קניין רוחני צד שלישי. החברה לא תישא בחבות לתוכן משתמש שאינו חוקי, שאינו הולם, או שמפר זכויות צד שלישי לרבות זכויות קניין רוחני צד שלישי.
הינכם מנועים מהעלאת תוכן לא חוקי ולא הולם, לרבות בין היתר תוכן פורנוגראפי, פדו-פורנוגראפי, פוגעני או מגונה. בהעלאת תוכן לחשבונכם אתם מאשרים ומסכימים שכמחדל תוכן זה יהיה זמין לציבור ככלל. תוכלו להגביל עוד יותר את הגישה לתוכן זה בשינוי הגדרות פרטיות החשבון שלכם.
לתוכן הכפוף לזכויות קניין רוחני, לרבות בין היתר לתוכן מועלה כגון תמונות, סרטונים ופוסטים לצ'אט, הינכם מעניקים בזאת לחברה רישיון כלל עולמי, ניתן להעברה, ניתן לרישוי משנה, חינם לאחסן ולהשתמש בו בהתאם למדיניות הפרטיות ולמדיניות הקוקיז ("רישיון ה-IP").
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או למחוק מהיישומון, מכל סיבה שהיא ולשיקול דעתה הבלעדי, כל תוכן שהועלה דרך היישומון על ידי משתמש, לרבות בין היתר תמונות, סרטונים ופוסטים בצ'אט, לרבות לאחר סיום חשבון המשתמש.


סיום
אתם זכאים לבקש את סיום חשבונכם האישי בכל עת. החברה זכאית לסיים את חשבונכם בכל עת ומכל סיבה שהיא, ובמיוחד במידה ושימושכם ביישומון מפר את התנאים המלאים, זכויות צד שלישי או את החוק.
סיום חשבונכם האישי יוביל כדלקמן:
כל תוכן המשתמש המועלה שלכם כגון תמונות וסרטונים יימחק מחשבונכם. אולם במידה ושותפו על ידכם או על ידי משתמשים אחרים, ייתכן שיישארו במערכות או בחשבונות משתמשים אחרים או באתרי צד שלישי.
הפוסטים שלכם בצ'אט לא יימחקו אוטומטית.
רישיון ה-IP יסתיים.
התלושים והמתנות להם הייתם זכאים בהתאם לתוכנית תגמול הקילומטראז' יפקעו.
גם לאחר סיום חשבונכם, החברה רשאית לאחסן ולהשתמש בנתונים אנונימיים הנוגעים לשימושכם ביישומון ובשירותיו, לרבות בין היתר ניטור קילומטראז', קביעת מיקום ושימוש בצ'אט.


איסור שימוש לא חוקי
אינכם רשאים להיכנס ליישומון או להשתמש בו או בשירותים המסופקים לכל מטרה או בכל אופן האסורים בחוק או בתקנות או המפרים זכויות צד שלישי או את התנאים המלאים.
בנוסף, הינכם נדרשים לנהוג כראוי ובכבוד בשימוש ביישומון, במיוחד באינטראקציה עם משתמשים אחרים בחדר הצ'אט או דרך תוכן מועלה.


התנערות מחבות
היישומון ושירותיו מסופקים לכם "כמות שהם" (as is) והחברה לא יוצאת בכל מצג או אחריות בנוגע ליישומון ולשירותים הנלווים. במיוחד, החברה לא מתחייבת שהיישומון נטול שגיאות, נגיפים או כל אלמנט מזיק אחר. החברה לא תישא בחבות לתוכן או לפונקציות היישומון.
בנוסף, החברה לא תישא בחבות כלפי משתמשי היישומון או צדדים שלישיים בשל כל אובדן או נזק מכל סוג הנובעים מהכניסה, מהשימוש, מחוסר שביעות הרצון או מחוסר הזמינות של היישומון ושל השירותים המסופקים, כולם או מקצתם, או ממעשים, ממחדלים או מתוכן המשתמשים או צדדים שלישיים.
החברה לא מנטרת ולא יכולה לנטר את פעילות משתמשי היישומון ואת התוכן שהם מעלים, לרבות הפוסטים בלוח הצ'אט. המשתמשים לבדם יישאו בחבות להתנהגותם הלא חוקית או לא הולמת הנוגעת לשימוש ביישומון. משתמשים יכולים לדווח על התנהגות או על תוכן לא חוקיים או לא הולמים לבחינת החברה כמוסבר בסעיף 8 להלן. החברה תסיר את התוכן המדווח, תסיים את חשבון המשתמש המדווח או תתחייב לכל פעולה רלוונטית אחרת שתמצא לנכון, לשיקול דעתה הבלעדי.


שיפוי
הינכם מסכימים לשפות ולהגן על החברה ועל כל המסונפות לה, נושאי המשרה, המנהלים, העובדים, הסוכנים, הבעלים, המרשים והמורשים שלה נגד כל חבות ועלויות נצברות, לרבות בין היתר שכ"ט עורכי דין והוצאות משפט, הנוגעות לתביעה הנובעת מהפרתכם או מהפרתכם לכאורה את התנאים המלאים או את החוק בנוגע לשימוש ביישומון.
החברה תהיה זכאית להתגונן, להתפשר, ליישב ולהתמודד בכל אופן שתמצא לנחוץ עם כל תביעה שכזו לבחירת פרקליט החברה. אינכם זכאים ליישב כל תביעה שכזו בלא הודעה מוקדמת לחברה ובלא הסכמתה מראש.
דיווח על תוכן או על שימוש לא הולם
ביכולתכם לדווח על כל תוכן או שימוש הנראים לכם לא הולמים, לא חוקיים, סותרים את התנאים המלאים, או שעשויים להפר זכויות צד שלישי או את זכויותיהם, לכתובת הדוא"ל הבאה: contact@rollink.com
החברה תבחן את התוכן או את השימוש המדווחים ורשאית לנקוט בכל פעולה שתמצא לנחוצה, או באף פעולה, לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות בין היתר הסרת התוכן המדווח מהיישומון או סיום חשבון משתמש.


המחאה
החברה זכאית להעביר או להמחות את כל זכויותיה והתחייבויותיה בהתאם לתנאים המלאים בלא הודעה מוקדמת ובלא הסכמתכם מראש.
אינכם זכאים להעביר או להמחות את זכויותיכם ואת התחייבויותיכם בהתאם לתנאים המלאים או ביחס לכניסה ליישומון או לשימוש בו.


אי תקפות
במידה ואיזה מחלקי התנאים המלאים יימצא לא תקף או בלתי אכיף על ידי כל ערכאה, טריבונאל או רשות חוקית מוסמכת אחרת, חלק זה יפורש כמקבל תוקף ואכיפות מרביים בהתאם לכוונת החברה כפי שבוטאה בתנאים המלאים, וכל יתר חלקי וסעיפי התנאים המלאים יישארו תקפים ואכיפים.


חוק תקף וסמכות שיפוט
הכניסה ליישומון והשימוש בו ובשירותיו הנלווים כפופים לחוקי ישראל. התנאים המלאים כפופים לחוקי ישראל.
סמכות שיפוט בלעדית בכל תביעה הנובעת מהתנאים המלאים ומהכניסה ליישומון ומהשימוש בו ניתנת אך ורק לערכאות המוסמכות בתל אביב-יפו, ישראל.


כלל ההסכמות
התנאים המלאים מכילים את כלל ההסכמות ביניכם לבין החברה בנוגע ליישומון ולשירותים המסופקים. אף הסכם, מצג או אחריות קודמים בין הצדדים, בין אם בעל פה ובין אם בכתב, לא ייחשבו תקפים.


שירות לקוחות
לשאלות או לתגובות בנוגע ליישומון, הינכם מוזמנים ליצור קשר עם שירות הלקוחות בכתובת הדוא"ל הבאה: contact@rollink.com
תנאי השימוש עודכנו לאחרונה ביום: [11/8/2016]

דילוג לתוכן